single

Wyjątki od kosztów podatkowych

Do grupy „koszt uzyskania przychodu” zaliczane są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów - z wyjątkami. 

Skoro jednak ustawodawca sam zwraca uwagę na istniejące wyjątki, podatnicy powinni o nich pamiętać. Podsumowanie najważniejszych z nich poniżej.

Wyjątki od kosztów uzyskania przychodów

Wyjątki od ogólnych zasad regulujących zagadnienie koszt uzyskania przychodu, zostały zawarte w wielu miejscach prawa podatkowego. Kluczowe z nich wymienia jednak jeden artykuł ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, na który należy zwrócić uwagę – jest to art. 23. Zgodnie z nim, do kategorii koszt uzyskania przychodu zaliczyć nie można:

 • wydatków na nabycie gruntów lub prawa wieczystego użytkowania gruntu;

 • wydatków na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;

 • wydatków na ulepszenie środków trwałych powiększających wartość środków trwałych, stanowiącą podstawę naliczania odpisów amortyzacyjnych;

 • odpisów z tytułu zużycia samochodu osobowego (zgodnie z art. 22a-o) ponad wartość 30 000 euro dla samochodów elektrycznych i 20 000 euro dla samochodów osobowych;

 • strat w zakresie środków trwałych oraz wartościach niematerialnych i prawnych w części pokrytej sumą odpisów amortyzacyjnych;

 • odpisów i wpłat na różnego rodzaju fundusze tworzone przez podatnika (z wyjątkami);

 • wydatków na spłatę pożyczek, zobowiązań i kredytów (z wyjątkami);

 • wartości pracy podatnika, jego rodziny itp. (z wyjątkami);

 • darowizn i ofiar wszystkiego rodzaju (z wyjątkami);

 • kosztów egzekucyjnych, wierzytelności nieściągalnych i przedawnionych odszkodowań (z wyjątkami)

 • kar, opłat, odszkodowań, grzywien i opłat dodatkowych (z wyjątkami);

 • kosztów reprezentacji,

 • naliczonych, lecz niezapłaconych albo umorzonych odsetek od zobowiązań;

 • strat z odpłatnego zbycia wierzytelności;

 • wydatków ponoszonych na rzecz pracowników z tytułu używania przez nich samochodów na potrzeby wykonywanej działalności w tym w celu odbycia podróży służbowej powyżej stawek określonych w kilometrówce oraz tak zwanych jazdach lokalnych, w kwocie przekraczającej kwoty ryczałtu lub kilometrówki;

 • składek na ubezpieczenie społeczne, Fundusz pracy, inne fundusze celowe;

 • umorzonych pożyczek itp. jeżeli nie są związane z postępowaniami restrukturyzacyjnymi i postępowaniami upadłościowymi;

 • umorzonych wierzytelności z wyjątkami;

 • podatku od towarów i usług (z wyjątkami ust. 43 art. 23);

 • składek na ubezpieczenie samochodu osobowego powyżej określonej wysokości;

 • innych.

Podsumowanie i rekomendacje

Kategoria koszt uzyskania przychodu została opisana przez ustawodawcę dość ogólnie. Jednocześnie, podatnik ma nałożony na siebie obowiązek samonaliczania wysokości zobowiązania podatkowego i jego płacenia do odpowiednich organów. Dodatkowo, wprowadzone wyjątki są nieodłącznym elementem prawa i podatków. To wszystko powoduje, że obliczenie zobowiązań podatkowych może w praktyce okazać się trudne. Dlatego, przed przystąpieniem do pracy, rekomendowanym rozwiązaniem jest zapoznanie się z aktualnymi, odpowiednimi aktami prawnymi, komentarzami oraz interpretacjami. W razie wątpliwości, warto zwrócić się o pomoc specjalistów lub skorzystać z zapytań, np. do organów skarbowych.

 

Artykuł sponsorowany